Uto – Sub 9:00 – 19:00

01 400 41 38

simunemanuel@gmail.com

Košarica

Šimun Emanuel Putovanja

Selce
zabrana turističkim autobusima

Podijeli:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on skype
Share on telegram
Share on print

 

http://www.crikvenica.hr/otvorena-savjetovanja/item/5584-odluka-o-zaustavljanju-i-parkiranju-turistickih-autobusa-na-podrucju-grada-crikvenice

 

Gore na linku pročitajte odluku o zabrani ulaska turističkim autobusima u Crikvenicu, Jadranovo, Dramalj i Selce…

 

Dole crno na bijelo odluka i 50000,00 kn s pdv za jedan autobus po danu u sezoni jednodnevnih izleta

 

Zato smo se pobrinuli i proširili izlete na još veće destinacije….

 

Dobar tek …

 ODLUKA
o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa
na području Grada Crikvenice

OBRAZLOŽENJE:

Na području Grada Crikvenice je tijekom ljetne turističke sezone, naročito subotom i nedjeljom uočen dolazak većeg broja turističkih autobusa s više tisuća turista. Ocijenjeno je da je potrebno dolazak autobusa i jednodnevnih turista svesti na prihvatljivu mjeru imajući u vidu održiv kapacitet cesta, javnih površina, naročito plaža. Stoga je u suradnji s turističkom zajednicom i tijelima koje se bave turističkom djelatnošću izrađen prijedlog odluke kojom se namjerava prometno urediti dolazak navedenih turista.

U provedbi ove Odluke sudjelovat će djelatnici EKO MURVICA d.o.o., prometni redari i djelatnici MUP-a ( prometna policija ).

Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave ima mogućnost i nadležnost regulirati predmetnu problematiku imajući u vidu odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Savjetovanje o PRIJEDLOGU ODLUKE o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice ostaje otvoreno od 27. travnja do 07. svibnja 2018. godine.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.

Grad Crikvenica, na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 142/12, 19/13, 137/15.), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 65/15, 107/17) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) i („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 42/18 ), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, broj: __________________ Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana _____________ godine donosi

 ODLUKU
o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa
na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

– zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima na području grada Crikvenice (naselja Selce, Crikvenica, Dramalj i Jadranovo);

-uvjeti koje mora ispunjavati prijevoznik ukoliko želi ulaziti, zaustaviti ili parkirati turistički autobus u zoni posebnog prometnog režima;

-prekršajne odredbe za slučaj postupanja suprotno odredbama Odluke.

                                                                                       Članak 2.

Turistički autobus je svako vozilo namijenjeno isključivo za prijevoz putnika i to autobus ili osobno vozilo (8+1 ) koji obavlja poseban linijski prijevoz putnika i povremeni prijevoz putnika sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Zona posebnog prometnog režima na području grada Crikvenice utvrđuje se prometnim elaboratima uz dobivene zakonom propisane suglasnosti.

Ova Odluka ne odnosi se na turističke autobuse koji dovoze ili odvoze goste koji imaju osiguran smještaj u smještajnim objektima u zoni posebnog prometnog režima.

                                                                                             Članak 3.

U zoni posebnog prometnog režima parkiranje i zaustavljanje turističkih autobusa iz članka 1. ove Odluke moguće je samo ako su turistička agencija ili vlasnik vozila ishodili posebnu dozvolu.

U zoni posebnog prometnog režima parkiranje i zaustavljanje turističkih autobusa, vremenski je ograničeno i ono ne može biti duže od 5 (pet) minuta.

Prometovanje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima uredit će se prometnim znakovima na ulazu u zonu.

                                                                                                  Članak 4.

Posebni uvjeti prometovanja turističkih autobusa određuju se u vremenskom razdoblju od 15.06. do 15.09. tekuće godine.

Određuje se naknada za dobivanje posebne dozvole za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima u iznosu od 40.000,00 kuna (bez PDV ) po jednom vozilu.

Dozvola za zaustavljanje i parkiranje izdaje se na ime prijevoznika koji istu može koristiti za jedno vozilo po danu bez obzira na registracijsku oznaku vozila.

Dozvola za zaustavljanje i parkiranje može se ishoditi samo za cijelo razdoblje posebnih uvjeta prometovanja.

Za izdavanje dozvola i vođenje evidencije zadužuje se EKO Murvica d.o.o. Crikvenica.

Oblik i sadržaj dozvole, način plaćanja naknade, način isticanja dozvole, kao i ostale uvjete utvrdit će EKO Murvica d.o.o. Crikvenica.

U slučaju oslobađanja od plaćanja naknade pojedinog prijevoznika, sukladno članku 6. Odluke, EKO Murvica d.o.o. evidentirat će sve slučajeve pri čemu će se koristiti podacima dobivenim od Turističke zajednice Grada Crikvenice i Grada Crikvenice.

EKO Murvica d.o.o. u obvezi je zasebno evidentirati prihod ostvaren po osnovi izdanih dozvola te izvijestiti gradonačelnika Grada Crikvenice o provedenim radnjama u primjeni ove Odluke po isteku roka iz stavka1. ovog članka.

EKO Murvica d.o.o. i Grad Crikvenica posebnim ugovorom definirati će namjenu trošenja prihodovanih sredstava, a u svrhu unapređenja kvalitete javnih površina Grada Crikvenice.

                                                                                      Članak 5.

Nadzor nad zaustavljanjem i parkiranjem turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima obavljaju policijski službenici i prometni/komunalni redari Grada Crikvenice.

Nadzor nad parkiranjem turističkih autobusa na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju i djelatnici „Eko Murvica“ d.o.o.

Članak 6.

Plaćanja naknade iz članka 4. ove Odluke oslobodit će se prijevoznici koji predoče dokument/e kojim će dokazati da prevoze putnike koji su smješteni u nekom od objekata za smještaj turista na području Grada Crikvenice. Iznimno, za posebne namjene poput sudjelovanja u kulturnim, sportskim i školskim manifestacijama Grad Crikvenica može izdati posebnu suglasnost za oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za svaki prekršaj pravna osoba:

  • ako se parkira u zoni posebnog prometnog režima bez posebne dozvole mjerodavnog tijela;

  • ako se zaustavlja u zoni posebnog prometnog režima suprotno odredbama ove Odluke;

  • ako ne postupi po nalogu policijskog službenika ili prometnog / komunalnog redara;

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Članak 8.

Iznimno, u opravdanim slučajevima, policijski službenici ili prometni / komunalni redari ovlašteni su usmeno izreći zabranu zaustavljanja i parkiranja svim pravnim i fizičkim osobama koje ne plate naknadu, ne podmiruju uredno svoje obveze s osnova naknade za zaustavljanje i parkiranje ili na bilo koji drugi način krše odredbe ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Crikvenice“.

Članak 10.

Datumom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaustavljanju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 23/2009.)

KLASA: 340-01/18-01/04

URBROJ: 2107/01-06/03-18-

Crikvenica,

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik gradskog vijeća

Veselko Mutavgjić, mag.ing.mech.

 

 

Dobro dosli.

 

 

 

Live web kamera Selce:

http://www.livecamcroatia.com/najljepse-plaze-hrvatske/selce-plaza-turizam-web-streaming/

 

Sve o Selcu pogledajte na stranicama:

http://www.selce.org/

Podijeli:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on skype
Share on telegram
Share on print